top of page

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ).

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího, kterým se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Monika Malinová, Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, telefon: 725247070 IČO: 05658471

Zmíněná podnikající fyzická osoba je výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webu www.monnamal.com.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

2. Informace o produktech a službách

Informace o službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Služby jsou zpřístupněny online nebo osobně po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na deset kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

Po odeslání formuláře bude Kupujícímu odeslána faktura na platbu převodem. Po uhrazení Vám dojde potvrzující zpráva emailem. 

7. Garance vrácení peněz 

Při objednání  služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. 
Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu monna.mal11@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu nebo služby. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu  monna.mal11@gmail.com. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn služba. Na uvedený e-mail mu budou zaslány veškeré potřebné informace. 

 9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za  službu a služba nebyla provedena, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese  monna.mal11@gmail.com

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

12.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek  http://www.monnamal.com popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.monnamal.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

bottom of page